Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van: Ron Blaauw Beheer BV, Klutsei BV (h.o.d.n. Ron Gastrobar), Foe-Yong-Hai BV (h.o.d.n. Ron Gastrobar Oriental), Tjeplok BV (h.o.d.n. Ron Gastrobar Indonesia), Telor-Pedis BV (h.o.d.n. Ron Gastrobar Indonesia Laren), Scharrelei BV (h.o.d.n. Ron Blaauw Central Station), Eierdoos BV (h.o.d.n. Ron Gastrobar At Home KVK: 84359730).

 

Artikel 1 Definities:

 1. Gastrobar: één van de hierboven genoemde entiteiten, dan wel een entiteit die daaraan gelieerd is.
 2. Restaurant: de locatie waar Gastrobar een overeenkomst uitvoert.
 3. Gast: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Gastrobar sluit.
 4. Gezelschap: diegenen die een Gast vergezellen in een Restaurant.
 5. Gift Card: een door Gastrobar uitgegeven cadeaubon, welke de daarop vermelde waarde vertegenwoordigd.
 6. Omzetgarantie: een met de Gast overeengekomen bedrag waarvan de Gast garandeert dat de Gast en zijn Gezelschap op het overeengekomen moment voor minimaal dat bedrag aan bestellingen plaatsen. Indien dat bedrag niet wordt behaald is, de Gast het verschil aan Gastrobar verschuldigd is.
 7. Bestelling: een bestelling van de gast via rongastrobar.nl of rongastrobarathome.nl

 

Artikel 2 Algemeen:

 1. Alle aanbiedingen van Gastrobar zijn vrijblijvend.
 2. In geval van strijdigheid tussen een bepaling uit een overeenkomst en een bepaling uit deze algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

 

Artikel 3 Algemene verplichtingen van de gast

 1. Bij een bezoek aan het Restaurant zijn de Gast en zijn Gezelschap verplicht om zich aan de (ongeschreven) huis- en gedragsregels van Gastrobar te houden en te allen tijde de redelijke aanwijzingen van (het personeel van) Gastrobar op te volgen.
 2. Het is de Gast en zijn Gezelschap verboden om zelf meegebracht eten en/of drinken te nuttigen in het Restaurant.
 3. Indien de Gast en/of zijn Gezelschap het Restaurant wenst te betreden met een (huis)dier, dient dit te worden overlegd met Gastrobar. Slechts na toestemming van Gastrobar is het toegestaan het Restaurant te betreden met een (huis)dier. Voor het betreden van het Restaurant met een aan de Gast en/of zijn Gezelschap  toebehorende assistentiehond wordt altijd toestemming verleend.
 4. De Gastrobar kan op ieder moment en met onmiddellijke ingang haar diensten beëindigen of opschorten, indien de Gast en/of zijn Gezelschap tekortschiet in de  nakoming van enige verplichting uit een overeenkomst.
 5. De Gast is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Gastrobar lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad begaan door iemand uit het Gezelschap.
 6. De bestelling van de gast kan alleen door Ron Gastrobar worden uitgevoerd als de gast correcte en volledige gegevens verstrekt bij het plaatsen van een bestelling
 7. De gast dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en locatie om een bestelling in ontvangst te kunnen nemen
 8. In verband met informatie over de status van de bestelling dient de gast na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn.

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen van de Gastrobar

 1. De Gastrobar is niet verplicht enig goed van de Gast of zijn Gezelschap in bewaring te nemen en is niet verantwoordelijk voor het toezicht op goederen van de Gast en/of zijn Gezelschap. Het meebrengen van goederen naar het Restaurant door de Gast en/of zijn Gezelschap, geschiedt dan ook voor eigen risico van de Gast en zijn Gezelschap.

 

Artikel 5 Aanbetaling

 1. Indien er naar oordeel van Gastrobar, gegronde reden bestaat voor twijfel over de vraag of de Gast zijn verplichtingen jegens Gastrobar behoorlijk en/of tijdig zal nakomen, is de Gast verplicht om op eerste verzoek van Gastrobar een aanbetaling te verrichten, teneinde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. De hoogte van deze aanbetaling is door Gastrobar te bepalen en bedraagt ten hoogste het bedrag dat naar verwachting redelijkerwijs door de Gast verschuldigd zal zijn, na uitvoering van de overeenkomst door Gastrobar.
 2. In geval van een overeenkomst met een Gast die betrekking heeft op een Gezelschap van in totaal 8 personen of meer (dus inclusief Gast, 9 personen of meer), of wanneer een overeenkomst dient te worden uitgevoerd tijdens een feestdag of tijdens een speciale actie, zal door Gastrobar vooraf altijd een aanbetaling worden verlangd.
 3. Indien de Gast, na een verzoek daartoe, geen aanbetaling verricht, is Gastrobar bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat dit de verplichtingen van de Gast tenietdoet en zonder dat dit ertoe lijdt dat Gastrobar gehouden is enige vergoeding aan de Gast en/of zijn Gezelschap te betalen.

 

Artikel 6 Annuleren/wijzigen

 1. De Gast kan een overeenkomst met de Gastrobar voor het nuttigen van drank en/of eten in een Restaurant:
  I) indien de Gast en zijn Gezelschap bestaan uit maximaal 8 personen:
  a) op de tussen partijen overeengekomen dag tot 10.00 uur wijzigen of annuleren, indien de overeenkomst betrekking heeft op een
  b) op de tussen partijen overeengekomen dag tot 15.00 uur wijzigen of annuleren, indien de overeenkomst betrekking heeft op een avonddiner.
  c) tot 48 uur voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren, indien de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden op een nationale feestdag of tijdens een speciale actie. Het onder I) sub a) en sub b) genoemde geldt  derhalve niet bij een nationale feestdag of speciale actie.
  II) indien de Gast en zijn Gezelschap bestaan uit 9-30 personen:
  a) tot 14 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren.
  b) tot 7 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren. De Gast is in dat geval 25% van de reserveringswaarde verschuldigd per persoon die minder zal verschijnen dan oorspronkelijk overeengekomen.
  c) tot 48 uur voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren. De Gast is in dat geval 50% van de reserveringswaarde verschuldigd per persoon die minder zal verschijnen dan oorspronkelijk overeengekomen.
  III) indien de Gast en zijn Gezelschap bestaan uit 30 personen of meer:
  a) tot 31 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of gedeeltelijk annuleren tot 25% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal personen.
  b)tussen 31 en 21 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of gedeeltelijk annuleren tot 20% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal personen.
  c) tussen 21 en 14 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of gedeeltelijk annuleren tot 15% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal personen
  d) tussen 14 en 7 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of gedeeltelijk annuleren tot 10% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal personen
 2. Indien de overeenkomst niet uiterlijk is gewijzigd of geannuleerd op het in lid 1 onder I), II), of II) genoemde moment, is de Gast per persoon die minder verschijnt dan oorspronkelijk met de Gast overeengekomen, 100% van de afgesproken omzetgarantie aan Gastrobar verschuldigd.
 3. De in lid 2 genoemde vergoeding is niet verschuldigd indien Gastrobar de door de annulering beschikbaar gekomen tafel(s) in het Restaurant op het met de Gast overeengekomen moment alsnog door andere gasten laat bezetten.
 4. In afwijking van hetgeen vermeld in lid 1 en 2. kan de Gast een overeenkomst met Gastrobar, indien door Gastrobar met de Gast een Omzetgarantie is afgesproken:
  I) tot 30 dagen voor de overeengekomen dag waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren.
  II) tot 14 dagen voor de overeengekomen dag waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren. De Gast is in dat geval een bedrag van 50% van de omzetgarantie verschuldigd naar rato van het aantal personen dat minder zal verschijnen dan oorspronkelijk De dan resterende Omzetgarantie naar rato van het aantal personen dat wel zal verschijnen geldt onverkort.
  III) Bij 14 dagen of minder voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren. De Gast is in dat geval 100% van de afgesproken omzetgarantie aan Gastrobar verschuldigd naar rato van het aantal personen dat minder zal verschijnen dan oorspronkelijk overeengekomen. De dan resterende Omzetgarantie naar rato van het aantal personen dat wel zal verschijnen geldt onverkort.
 5. Indien de gast een aanbetaling als bedoeld in artikel 5 heeft gedaan, worden de Gast en zijn Gezelschap geacht niet te zijn verschenen als bedoeld in artikel 6 lid 2, indien de Gast 45 minuten na het overeengekomen tijdstip niet in het Restaurant is gearriveerd. Indien de Gast geen aanbetaling heeft gedaan, worden de Gast en zijn gezelschap na 15 minuten geacht niet te zijn verschenen. Gastrobar is dan van al haar verplichtingen bevrijdt en de Gast is de in artikel 6 lid 2 genoemde vergoeding verschuldigd
 6. Indien met de Gast een menu is overeengekomen, is Gastrobar bevoegd dit te wijzigen na overleg met de Gast, mits Gastrobar de Gast een gelijkwaardig alternatief biedt.
 7. Gastrobar is bevoegd het overeengekomen Restaurant te wijzigen, mits zij de Gast een gelijkwaardig alternatief biedt. De Gast kan dit alternatief weigeren, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden, zonder dat partijen elkaar enige vergoeding verschuldigd zijn.
 8. De bestelling van de gast is definitief na een geslaagde betaling. Wegens bederfelijkheid van het aanbod geldt dat bestellingen van food producten uiterlijk twee dagen voor de dag van afhalen kunnen worden geannuleerd en/of gewijzigd

Voor het annuleren van een bestelling zal Ron Gastrobar €12,50 administratiekosten in rekening brengen.

 1. Ron Gastrobar heeft het recht de bestelling te annuleren: i) wanneer het aanbod niet meer beschikbaar is, ii) de gast incorrecte of onvolledige contactgegevens heeft opgegeven of iii) in het geval van overmacht.

 

Artikel 7 Betaling

 1. Onverminderd het in artikel 5 bepaalde omtrent aanbetalingen, dient de Gast hetgeen door hem, op basis van een overeenkomst voor het nuttigen van drank en/of eten in een Restaurant, is verschuldigd, te voldoen direct nadat Gastrobar de overeenkomst heeft uitgevoerd en dus voordat de Gast het Restaurant verlaat. Betaling dient contant, met creditcard of middels pin te geschieden.
 2. Voor andere overeenkomsten dan bedoeld in het vorige lid, geldt voor vorderingen van Gastrobar een betaaltermijn van 21 dagen. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de Gast in gebreke zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist.

 

Artikel 8 Bestellingen webshop retourneren

 1. Voor non-food artikelen die door de Gast via de website van Gastrobar worden gekocht, geldt een bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst. Binnen deze termijn kan de Gast zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst schriftelijk ontbinden. De Gast zendt de artikelen ongebruikt en met alle geleverde toebehoren terugsturen, in originele staat en verpakking. De Gast draagt de verzendkosten voor het terugzenden van de artikelen.

 

Artikel 9 Geldigheid Gift Card

 1. De Gast dient de originele factuur van de aanschaf van de Gift Card te bewaren ten bewijze van de aanschaf.
 2. De Gift Card is niet inwisselbaar voor geld.
 3. De Gift Card is geldig tot twee jaar na uitgiftedatum, waarna ieder tegoed daarop vervalt.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid Gastrobar

 1. Gastrobar is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Gast en/of zijn Gezelschap.
 2. Indien lid 1 niet van toepassing is, is Gastrobar slechts aansprakelijk voor directe vermogensschade. Voor andere directe, indirecte, of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van relaties, goodwill, reputatie, handel of contracten, of gemiste besparingen) is Gastrobar nimmer aansprakelijk.
 3. Indien lid 1 niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Gastrobar beperkt tot tweemaal het door de Gast aan Gastrobar verschuldigde.
 4. Indien lid 1 niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Gastrobar, onverminderd lid 3, beperkt door het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Gastrobar is gedekt en in het desbetreffende geval ook daadwerkelijk wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico.

 

Artikel 11 Klachten

 1. De Gast kan er geen beroep meer op doen dat de prestatie van Gastrobar niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de Gast Gastrobar daarvan niet onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen 21 dagen nadat de Gast dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Gastrobar heeft gemeld.
 2. Alle aanspraken jegens de Gastrobar vervallen indien deze niet binnen 18 maanden na het moment waarop de Gast daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten met Gastrobar is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil tussen de Gast en Gastrobar zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Gastrobar is daarnaast bevoegd de Gast te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter, in welk geval deze laatste rechter bevoegd zal zijn.

 

 

Artikel 13 Foto, video, geluidsopnamen

 1. Gastrobar is gerechtigd om video-, foto en geluidopnamen te maken van het Restaurant / terras, waar de Gast (en zijn Gezelschap) mogelijk in of op voor zal komen. Gastrobar mag deze foto’s en opnamen gebruiken voor promotionele doeleinden (waaronder vertoning op de website alsmede sociale media-platformen).
 2. De Gast heeft het recht om Gastrobar te verzoeken om foto’s en/of videofragmenten waarop de Gast voorkomt te laten verwijderen. Contactgegevens zijn te vinden op de website. Meer informatie over de wijze waarop Gastrobar persoonsgegevens verwerkt is te vinden in onze privacyverklaring.
 3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Gastrobar, is het de Gast niet toegestaan om met een commercieel (niet zijnde privé-) doeleinde van het restaurant / terras te maken en/of te gebruiken:
  a) beeld- of geluidsopnamen; en
  b) kopieën van posters/flyers/andere drukwerken of eigendommen van Gastrobar.